شکلک ها - انجمن شیرینگ و ماهواره
مهمان گرامي ، خوش آمديد !
مهمان گرامي ، براي استفاده از امکانات سایت ثبت نام کنيد .
آخرین ارسال ها

تبلیغات سایت

تایپیک های مهم

اخبار سایت

آدرس جدید فروشگاه سایت در تلگرام persiacccam3شماره تلفن جدید فروشگاه سایت 09395300501

شکلک ها

Explanation

شکلک ها تصاویر کوچکی هستند که می توانند در رساندن منظور و بیان احساسات ما را یاری کنند. اگر شما از ایمیل و یا گپ اینترنتی (چت) استفاده کرده باشید با مفهوم کلی شکلک ها آشنا شده اید.

شما می توانید نمایش شکلک ها را در متن با انتخاب گزینه "غیر فعال کردن شکلک ها در متن" غیر فعال کنید. این حالت مخصوصا" در حالتی که قصد ارسال کد برنامه ای را دارید مفید واقع خواهد شد مثلا در متن کد برنامه ای عبارت ;) وجود دارد که با غیر فعال کزدن شکلک ها از نمایش آن به صورت شکلک جلوگیری خواهد شد.

فهرست شکلک ها

آنچه که نوشته می شود
نمایش نتیجه گرافیکی
مفهوم
 • new
 • :apthy:
  Apthy
  Apthy
 • :unconscious:
  Unconscious
  Unconscious
 • :grumpy:
  Grumpy
  Grumpy
 • :confused1:
  Confused1
  Confused1
 • :(16):
  (16)
  (16)
 • :monkey:
  Monkey
  Monkey
 • :(48):
  (48)
  (48)
 • :riz304:
  Riz304
  Riz304
 • :001_huh:
  001 Huh
  001 Huh
 • :snowman:
  Snowman
  Snowman
 • :distracted:
  Distracted
  Distracted
 • :tiger:
  Tiger
  Tiger
 • :frog:
  Frog
  Frog
 • :calm:
  Calm
  Calm
 • :(5):
  (5)
  (5)
 • :lol:
  Lol
  Lol
 • :(37):
  (37)
  (37)
 • :pirate:
  Pirate
  Pirate
 • :(69):
  (69)
  (69)
 • :smilet-digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
  Smilet Digitalpoint
 • :afro:
  Afro
  Afro
 • :bi_polo:
  Bi Polo
  Bi Polo
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :image177:
  Image177
  Image177
 • :crying:
  Crying
  Crying
 • :(26):
  (26)
  (26)
 • :numbness:
  Numbness
  Numbness
 • :(58):
  (58)
  (58)
 • :saturn:
  Saturn
  Saturn
 • :05.18-flustered:
  05.18 Flustered
  05.18 Flustered
 • :surprise:
  Surprise
  Surprise
 • :eagerness:
  Eagerness
  Eagerness
 • :applouse:
  Applouse
  Applouse
 • :uncomfortableness:
  Uncomfortableness
  Uncomfortableness
 • :grief:
  Grief
  Grief
 • :confused:
  Confused
  Confused
 • :(15):
  (15)
  (15)
 • :miserable:
  Miserable
  Miserable
 • :(47):
  (47)
  (47)
 • :riz303:
  Riz303
  Riz303
 • :001_cool:
  001 Cool
  001 Cool
 • :sneaky2:
  Sneaky2
  Sneaky2
 • :tickled_pink:
  Tickled Pink
  Tickled Pink
 • :friendly_wink:
  Friendly Wink
  Friendly Wink
 • :butterfly:
  Butterfly
  Butterfly
 • :(4):
  (4)
  (4)
 • :livid:
  Livid
  Livid
 • :distant:
  Distant
  Distant
 • :(36):
  (36)
  (36)
 • :pig:
  Pig
  Pig
 • :(68):
  (68)
  (68)
 • :smile:
  Smile
  Smile
 • :adoration:
  Adoration
  Adoration
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wink:
  Wink
  Wink
 • :image170:
  Image170
  Image170
 • :crushed:
  Crushed
  Crushed
 • :(25):
  (25)
  (25)
 • :nonchalance:
  Nonchalance
  Nonchalance
 • :(57):
  (57)
  (57)
 • :satellite:
  Satellite
  Satellite
 • :4d564ad6:
  4d564ad6
  4d564ad6
 • :sulkiness:
  Sulkiness
  Sulkiness
 • :ds6a5d:
  Ds6a5d
  Ds6a5d
 • :apple:
  Apple
  Apple
 • :tyrannosaurus:
  Tyrannosaurus
  Tyrannosaurus
 • :grey:
  Grey
  Grey
 • :confused-new:
  Confused New
  Confused New
 • :(14):
  (14)
  (14)
 • :mellow:
  Mellow
  Mellow
 • :(46):
  (46)
  (46)
 • :riz284:
  Riz284
  Riz284
 • :1dco2x0p1lilzhfpg1t
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
  1dco2x0p1lilzhfpg1tq
 • :sneakiness:
  Sneakiness
  Sneakiness
 • :thumbup1:
  Thumbup1
  Thumbup1
 • :fox:
  Fox
  Fox
 • :bunnyearsmiley:
  Bunnyearsmiley
  Bunnyearsmiley
 • :(3):
  (3)
  (3)
 • :listening_headphone
  Listening Headphones
  Listening Headphones
 • :dispirited:
  Dispirited
  Dispirited
 • :(35):
  (35)
  (35)
 • :peach:
  Peach
  Peach
 • :(67):
  (67)
  (67)
 • :smile-new:
  Smile New
  Smile New
 • :adjoint:
  Adjoint
  Adjoint
 • :biggrin:
  Biggrin
  Biggrin
 • :wink-new:
  Wink New
  Wink New
 • :image111:
  Image111
  Image111
 • :cower:
  Cower
  Cower
 • :(24):
  (24)
  (24)
 • :nightmare:
  Nightmare
  Nightmare
 • :(56):
  (56)
  (56)
 • :sarma:
  Sarma
  Sarma
 • :02.47-tranquillity:
  02.47 Tranquillity
  02.47 Tranquillity
 • :subdued:
  Subdued
  Subdued
 • :drunk:
  Drunk
  Drunk
 • :applause:
  Applause
  Applause
 • :tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
  Tsimuzpzwoap1t9y3o7
 • :greedy_dollars:
  Greedy Dollars
  Greedy Dollars
 • :concern:
  Concern
  Concern
 • :(13):
  (13)
  (13)
 • :mask:
  Mask
  Mask
 • :(45):
  (45)
  (45)
 • :riz277:
  Riz277
  Riz277
 • :(77):
  (77)
  (77)
 • :smug:
  Smug
  Smug
 • :thumbup:
  Thumbup
  Thumbup
 • :fatigue:
  Fatigue
  Fatigue
 • :bull_head:
  Bull Head
  Bull Head
 • :(2):
  (2)
  (2)
 • :lemo:
  Lemo
  Lemo
 • :disillusionment:
  Disillusionment
  Disillusionment
 • :(34):
  (34)
  (34)
 • :peaceful:
  Peaceful
  Peaceful
 • :(66):
  (66)
  (66)
 • :sleeping:
  Sleeping
  Sleeping
 • :ad54ad:
  Ad54ad
  Ad54ad
 • :biggrin-new:
  Biggrin New
  Biggrin New
 • :welcoming:
  Welcoming
  Welcoming
 • :hypnotysed:
  Hypnotysed
  Hypnotysed
 • :courage:
  Courage
  Courage
 • :(23):
  (23)
  (23)
 • :New (6):
  New (6)
  New (6)
 • :(55):
  (55)
  (55)
 • :sad:
  Sad
  Sad
 • :001_wub:
  001 Wub
  001 Wub
 • :stupid:
  Stupid
  Stupid
 • :drtboeiwydmrw9jtma4
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
  Drtboeiwydmrw9jtma4i
 • :apologetic:
  Apologetic
  Apologetic
 • :triumphant:
  Triumphant
  Triumphant
 • :gorilla:
  Gorilla
  Gorilla
 • :cold:
  Cold
  Cold
 • :(12):
  (12)
  (12)
 • :mad_majidonline:
  Mad Majidonline
  Mad Majidonline
 • :(44):
  (44)
  (44)
 • :riz273:
  Riz273
  Riz273
 • :(76):
  (76)
  (76)
 • :smilies-azardl (182
  Smilies Azardl (182)
  Smilies Azardl (182)
 • :fat:
  Fat
  Fat
 • :boxing:
  Boxing
  Boxing
 • :(1):
  (1)
  (1)
 • :laugh:
  Laugh
  Laugh
 • :disgust:
  Disgust
  Disgust
 • :(33):
  (33)
  (33)
 • :panda:
  Panda
  Panda
 • :(65):
  (65)
  (65)
 • :sleep:
  Sleep
  Sleep
 • :acne:
  Acne
  Acne
 • :thumbdown:
  Thumbdown
  Thumbdown
 • :beguiled:
  Beguiled
  Beguiled
 • :watermelon:
  Watermelon
  Watermelon
 • :hurt:
  Hurt
  Hurt
 • :couple_inlove:
  Couple Inlove
  Couple Inlove
 • :(22):
  (22)
  (22)
 • :nevreness:
  Nevreness
  Nevreness
 • :(54):
  (54)
  (54)
 • :rugby:
  Rugby
  Rugby
 • :001_unsure:
  001 Unsure
  001 Unsure
 • :stung:
  Stung
  Stung
 • :drool:
  Drool
  Drool
 • :apathy:
  Apathy
  Apathy
 • :tranquillity:
  Tranquillity
  Tranquillity
 • :glee:
  Glee
  Glee
 • :cocksure:
  Cocksure
  Cocksure
 • :(11):
  (11)
  (11)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :(43):
  (43)
  (43)
 • :redface:
  Redface
  Redface
 • :(75):
  (75)
  (75)
 • :smilies-azardl (181
  Smilies Azardl (181)
  Smilies Azardl (181)
 • :excitement:
  Excitement
  Excitement
 • :bored:
  Bored
  Bored
 • :kiwi-fruit:
  Kiwi Fruit
  Kiwi Fruit
 • :devilish:
  Devilish
  Devilish
 • :(32):
  (32)
  (32)
 • :p7977cujr38iyymsu8:
  P7977cujr38iyymsu8
  P7977cujr38iyymsu8
 • :(64):
  (64)
  (64)
 • :single_eye:
  Single Eye
  Single Eye
 • :abnormal:
  Abnormal
  Abnormal
 • :thanks:
  Thanks
  Thanks
 • :bee:
  Bee
  Bee
 • :w00t:
  W00t
  W00t
 • :huh:
  Huh
  Huh
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :(21):
  (21)
  (21)
 • :neglected:
  Neglected
  Neglected
 • :(53):
  (53)
  (53)
 • :rolleyes:
  Rolleyes
  Rolleyes
 • :001_tt2:
  001 Tt2
  001 Tt2
 • :strawberry:
  Strawberry
  Strawberry
 • :dread:
  Dread
  Dread
 • :anonymous:
  Anonymous
  Anonymous
 • :torn:
  Torn
  Torn
 • :glare:
  Glare
  Glare
 • :closedeyes:
  Closedeyes
  Closedeyes
 • :(10):
  (10)
  (10)
 • :mad:
  Mad
  Mad
 • :(42):
  (42)
  (42)
 • :redface-new:
  Redface New
  Redface New
 • :(74):
  (74)
  (74)
 • :smilies-azardl (113
  Smilies Azardl (113)
  Smilies Azardl (113)
 • :encouragement:
  Encouragement
  Encouragement
 • :blushing:
  Blushing
  Blushing
 • :joyous:
  Joyous
  Joyous
 • :dejection:
  Dejection
  Dejection
 • :(31):
  (31)
  (31)
 • :ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
  Ot0837h0nn8zfqu8ult
 • :(63):
  (63)
  (63)
 • :shame:
  Shame
  Shame
 • :a54d65a:
  A54d65a
  A54d65a
 • :tennis:
  Tennis
  Tennis
 • :beaten:
  Beaten
  Beaten
 • :victorious:
  Victorious
  Victorious
 • :hororr:
  Hororr
  Hororr
 • :cool:
  Cool
  Cool
 • :(20):
  (20)
  (20)
 • :mushroom:
  Mushroom
  Mushroom
 • :(52):
  (52)
  (52)
 • :rolleyes-new:
  Rolleyes New
  Rolleyes New
 • :001_tt1:
  001 Tt1
  001 Tt1
 • :star:
  Star
  Star
 • :dog:
  Dog
  Dog
 • :angry:
  Angry
  Angry
 • :topsy_turvy:
  Topsy Turvy
  Topsy Turvy
 • :ghost:
  Ghost
  Ghost
 • :chuncky:
  Chuncky
  Chuncky
 • :(9):
  (9)
  (9)
 • :mad-new:
  Mad New
  Mad New
 • :(41):
  (41)
  (41)
 • :rapture:
  Rapture
  Rapture
 • :(73):
  (73)
  (73)
 • :smilies-azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
  Smilies Azardl (15)
 • :emptiness:
  Emptiness
  Emptiness
 • :blush:
  Blush
  Blush
 • :jaded:
  Jaded
  Jaded
 • :dadad4:
  Dadad4
  Dadad4
 • :(30):
  (30)
  (30)
 • :orange:
  Orange
  Orange
 • :(62):
  (62)
  (62)
 • :sentimental:
  Sentimental
  Sentimental
 • :a2d3:
  A2d3
  A2d3
 • :tears_of_joy:
  Tears Of Joy
  Tears Of Joy
 • :barbershop_quartet_
  Barbershop Quartet Member
  Barbershop Quartet Member
 • :very_drunk:
  Very Drunk
  Very Drunk
 • :hopelessness:
  Hopelessness
  Hopelessness
 • :cool-new:
  Cool New
  Cool New
 • :(19):
  (19)
  (19)
 • :motat:
  Motat
  Motat
 • :(51):
  (51)
  (51)
 • :riz513:
  Riz513
  Riz513
 • :001_tongue:
  001 Tongue
  001 Tongue
 • :sour:
  Sour
  Sour
 • :disturbed:
  Disturbed
  Disturbed
 • :angel:
  Angel
  Angel
 • :tongue_smilie:
  Tongue Smilie
  Tongue Smilie
 • :GB_bonesrock:
  GB Bonesrock
  GB Bonesrock
 • :cheerful:
  Cheerful
  Cheerful
 • :(8):
  (8)
  (8)
 • :loyal:
  Loyal
  Loyal
 • :(40):
  (40)
  (40)
 • :pride:
  Pride
  Pride
 • :(72):
  (72)
  (72)
 • :smilies-azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
  Smilies Azardl (13)
 • :emmersed:
  Emmersed
  Emmersed
 • :blue:
  Blue
  Blue
 • :j58r36j3gcr4suxymup
  J58r36j3gcr4suxymupx
  J58r36j3gcr4suxymupx
 • :cursing:
  Cursing
  Cursing
 • :(29):
  (29)
  (29)
 • :onthego:
  Onthego
  Onthego
 • :(61):
  (61)
  (61)
 • :semi-twins:
  Semi Twins
  Semi Twins
 • :128fs318181:
  128fs318181
  128fs318181
 • :teapot:
  Teapot
  Teapot
 • :auizz3ffy9vla57584x
  Auizz3ffy9vla57584xq
  Auizz3ffy9vla57584xq
 • :upset:
  Upset
  Upset
 • :highly_amused:
  Highly Amused
  Highly Amused
 • :congratulatory:
  Congratulatory
  Congratulatory
 • :(18):
  (18)
  (18)
 • :moon:
  Moon
  Moon
 • :(50):
  (50)
  (50)
 • :riz481:
  Riz481
  Riz481
 • :001_smile:
  001 Smile
  001 Smile
 • :sorrow:
  Sorrow
  Sorrow
 • :distrust:
  Distrust
  Distrust
 • :ambivalence:
  Ambivalence
  Ambivalence
 • :tongue:
  Tongue
  Tongue
 • :frown:
  Frown
  Frown
 • :chargrined:
  Chargrined
  Chargrined
 • :(7):
  (7)
  (7)
 • :love_heart:
  Love Heart
  Love Heart
 • :(39):
  (39)
  (39)
 • :positive:
  Positive
  Positive
 • :(71):
  (71)
  (71)
 • :smilies-azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
  Smilies Azardl (12)
 • :eek:
  Eek
  Eek
 • :blink:
  Blink
  Blink
 • :worked_till_5am:
  Worked Till 5am
  Worked Till 5am
 • :indecisiveness:
  Indecisiveness
  Indecisiveness
 • :cupcake:
  Cupcake
  Cupcake
 • :(28):
  (28)
  (28)
 • :ohmy:
  Ohmy
  Ohmy
 • :(60):
  (60)
  (60)
 • :sdasdasd:
  Sdasdasd
  Sdasdasd
 • :65d6a5d6s:
  65d6a5d6s
  65d6a5d6s
 • :tan:
  Tan
  Tan
 • :au:
  Au
  Au
 • :untroubled:
  Untroubled
  Untroubled
 • :heart-borken:
  Heart Borken
  Heart Borken
 • :confusion:
  Confusion
  Confusion
 • :(17):
  (17)
  (17)
 • :moody:
  Moody
  Moody
 • :(49):
  (49)
  (49)
 • :riz373:
  Riz373
  Riz373
 • :001_rolleyes:
  001 Rolleyes
  001 Rolleyes
 • :soap:
  Soap
  Soap
 • :distress:
  Distress
  Distress
 • :tongue-new:
  Tongue New
  Tongue New
 • :frown-new:
  Frown New
  Frown New
 • :cat:
  Cat
  Cat
 • :(6):
  (6)
  (6)
 • :love-struck:
  Love Struck
  Love Struck
 • :(38):
  (38)
  (38)
 • :playful:
  Playful
  Playful
 • :(70):
  (70)
  (70)
 • :smiley_simmons:
  Smiley Simmons
  Smiley Simmons
 • :ahi5slcgm04mi8jqqkl
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
  Ahi5slcgm04mi8jqqkl9
 • :black_eyed:
  Black Eyed
  Black Eyed
 • :witless:
  Witless
  Witless
 • :image180:
  Image180
  Image180
 • :culpability:
  Culpability
  Culpability
 • :(27):
  (27)
  (27)
 • :offended:
  Offended
  Offended
 • :(59):
  (59)
  (59)
 • :scared:
  Scared
  Scared
 • :25r30wi:
  25r30wi
  25r30wi
 • :suspicion:
  Suspicion
  Suspicion
 • :eek-new:
  Eek New
  Eek New
 • yahoo
 • :17:
  17
  17
 • :101:
  101
  101
 • :49:
  49
  49
 • :28:
  28
  28
 • :112:
  112
  112
 • :60:
  60
  60
 • :7:
  7
  7
 • :71:
  71
  71
 • :39:
  39
  39
 • :18:
  18
  18
 • :102:
  102
  102
 • :50:
  50
  50
 • :29:
  29
  29
 • :113:
  113
  113
 • :61:
  61
  61
 • :8:
  8
  8
 • :72:
  72
  72
 • :40:
  40
  40
 • :19:
  19
  19
 • :103:
  103
  103
 • :51:
  51
  51
 • :30:
  30
  30
 • :114:
  114
  114
 • :62:
  62
  62
 • :9:
  9
  9
 • :73:
  73
  73
 • :41:
  41
  41
 • :20:
  20
  20
 • :104:
  104
  104
 • :52:
  52
  52
 • :31:
  31
  31
 • :115:
  115
  115
 • :63:
  63
  63
 • :10:
  10
  10
 • :74:
  74
  74
 • :42:
  42
  42
 • :21:
  21
  21
 • :105:
  105
  105
 • :53:
  53
  53
 • :32:
  32
  32
 • :pirate_2:
  Pirate 2
  Pirate 2
 • :64:
  64
  64
 • :11:
  11
  11
 • :75:
  75
  75
 • :43:
  43
  43
 • :22:
  22
  22
 • :106:
  106
  106
 • :54:
  54
  54
 • :33:
  33
  33
 • :1:
  1
  1
 • :transformer:
  Transformer
  Transformer
 • :65:
  65
  65
 • :12:
  12
  12
 • :76:
  76
  76
 • :44:
  44
  44
 • :23:
  23
  23
 • :107:
  107
  107
 • :55:
  55
  55
 • :2:
  2
  2
 • :66:
  66
  66
 • :34:
  34
  34
 • :13:
  13
  13
 • :77:
  77
  77
 • :45:
  45
  45
 • :24:
  24
  24
 • :108:
  108
  108
 • :56:
  56
  56
 • :3:
  3
  3
 • :67:
  67
  67
 • :35:
  35
  35
 • :14:
  14
  14
 • :78:
  78
  78
 • :46:
  46
  46
 • :25:
  25
  25
 • :109:
  109
  109
 • :57:
  57
  57
 • :4:
  4
  4
 • :68:
  68
  68
 • :36:
  36
  36
 • :15:
  15
  15
 • :79:
  79
  79
 • :47:
  47
  47
 • :26:
  26
  26
 • :110:
  110
  110
 • :58:
  58
  58
 • :5:
  5
  5
 • :69:
  69
  69
 • :37:
  37
  37
 • :16:
  16
  16
 • :100:
  100
  100
 • :48:
  48
  48
 • :27:
  27
  27
 • :111:
  111
  111
 • :59:
  59
  59
 • :6:
  6
  6
 • :70:
  70
  70
 • :38:
  38
  38
دوستان و همکاران
کپي رايت
کليه حقوق مادي و معنوي براي سايت محفوظ است . هر گونه کپي برداري پيگرد قانوني خواهد داشت .
درباره ما

درود انجمن persia3030cam با 8 سال سابقه کاری و بهره گیری از 17 سرور سی سی کم تا به امروز افتخار ارائه بهترین کیفیت اکانت سی سی کم بدون فریز را دارد. تحویل آنلاین و سریعترین درگاه خرید افتخار ماست.بهترین نباشیم ولی بهترین ها ما را انتخاب میکنند. با تشکر persiacccam